Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE - UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

FISH ZONE CZECH, s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, IČ: 24309664, DIČ: CZ24309664 (dále jen provozovatel) vydává jako prodávající v souladu s příslušnými právními předpisy tento Reklamační řád pro internetový obchod www.fishzone.cz.

Reklamační řád upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující právo na vrácení zboží společnosti FISH ZONE CZECH, s. r.o. nebo zajištění bezplatné opravy výrobku zakoupeného v internetovém obchodě www.fishzone.cz v rámci výrobcem stanovené záruky, popřípadě jiná práva.

Záruční doba a záruční list

Zaplacením a převzetím zboží přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci.

Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je u veškerého zboží obecně 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud výrobce nebo společnost FISH ZONE CZECH,s.r.o. nestanoví záruční dobu delší. Záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním listu přikládaném k výrobku. Není-li k výrobku vystaven záruční list, platí záruční doba obecná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na prodejním dokladu, je-li delší než 24 měsíců.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud to zákazníkovi vyhovuje, může reklamovat zboží v záruční lhůtě přímo v autorizovaném servisu, který je například blízko jeho bydliště, což může někdy zkrátit reklamační proces.

Pokud chce zákazník reklamovat zboží v internetovém obchodě www.fishzone.cz, kde zboží zakoupil, doručí kompletní reklamované zboží osobně, nebo některým dopravcem do prodejny FISH ZONE CZECH, s.r.o. Komenského 1295, 272 01 Kladno, s kopií prodejní faktury, záručním listem, pokud byl součástí výrobku a průvodním dopisem, kde musí být uveden přesný popis závady.

Zásilka ze které není patrné, proč byla prodejci zaslána, nebo nebude kompletní, což může být důvodem, proč servis provedení reklamace odmítne, bude vrácena odesilateli na jeho náklady (na dobírku).

Je vhodné reklamované zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodejce neručí za případné mechanické poškození dopravou před přijetím reklamovaného zboží.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě).

V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko, kam odešle reklamované zboží prodejce, posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a v případě oprávněné reklamace provede opravu.

Reklamované opravené zboží odešle zpět prodejci, který po obdržení zásilky vyzve zákazníka k vyzvednutí opraveného zboží, případně se se zákazníkem telefonicky, nebo e-mailem dohodne na způsobu doručení opraveného zboží zákazníkovi.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

REKLAMACE – ZÁVADY ZPŮSOBENÉ DOPRAVOU

Reklamace: Převzetí zboží od dopravce: Česká pošta – důležité informace!

Zákazník je povinen zkontrolovat obal zboží bezprostředně před jeho převzetím od České pošty.

Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, musí zákazník trvat na zapsání tohoto textu: „PŘEVZETÍ ZBOŽÍ S VÝHRADOU“ do dokumentu, který předkládá k podpisu zákazníkovi řidič České pošty.

Tím je zákazník chráněn pro případ, že by v místě pod poškozeným obalem bylo i poškozené zboží.

Po převzetí zboží ihned vybalte a zkontrolujte, zda je zboží bez závad zaviněných přepravou (mechanické poškození).

V případě, že zboží bude mechanicky poškozeno přepravou, má zákazník (adresát) možnost dle Obchodních podmínek dopravce Česká pošta závady nahlásit na nejbližší pobočce České pošty, nejpozději do 2 pracovních dnů, kam se dostaví i s poškozenou zásilkou a dokladem, který byl zákazníkovi předán při převzetí zásilky.

Pracovník České pošty sepíše se zákazníkem „ZÁPIS O POŠKOZENÍ“ a na jeho základě bude řešit reklamaci.

Reklamaci u přepravce Česká pošta lze dle Reklamačních podmínek České pošty uplatnit pouze do 2 pracovních dní od data převzetí zboží zákazníkem.

Reklamace uplatňované po tomto termínu nebudou uznány.

Ostatní reklamace, které nejsou způsobeny přepravou a vzniknou v průběhu záručí lhůty jsou řešeny ihned po oznámení zákazníkem naší společnosti FISH ZONE CZECH, s.r.o. na naše níže uvedené kontakty, nebo osobně s reklamovaným zbožím a fakturou na naší pobočce: FISH ZONE CZECH, s.r.o. Komenského 1295, 272 01 Kladno.

Na vyřešení reklamace v záruce má prodejce lhůtu 30 dní.

Kontakty na naší společnost jsou: telefonicky: 312 242 929, nebo e-mailem: info@fishzone.cz, abychom mohli problém okamžitě řešit.

Reklamace: Převzetí zboží zákazníkem od dopravce PPL – důležité informace!

Zákazník je povinen zkontrolovat obal zboží bezprostředně před jeho převzetím od dopravce PPL.

Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, musí zákazník trvat na zapsání tohoto textu: „PŘEVZETÍ ZBOŽÍ S VÝHRADOU“ do dokumentu, který předkládá k podpisu zákazníkovi řidič PPL.

Pokud bude obal poškozen a bude zjištěno po rozbalení i poškození zboží a nebude-li proveden výše popsaný zápis „PŘEVZETÍ ZBOŽÍ S VÝHRADOU“ v přepravním dokumentu dopravce PPL, nebude případná reklamace uznána.

Tím je zákazník chráněn pro případ, že by v místě pod poškozeným obalem bylo i poškozené zboží.

Po provedení zápisu: PŘEVZETÍ ZBOŽÍ S VÝHRADOU a pokud bude po vybalení zboží opravdu zjištěno poškození zboží, musí zákazník neprodleně informovat o této skutečnosti naší společnost FISH ZONE CZECH s.r.o. e-mailem, nebo telefonicky a to nejpozději do 3 pracovních dní, aby mohla naše společnost uplatnit dle Obchodních podmínek PPL reklamaci u dopravce PPL do 3 pracovních dní od převzetí.

Po tomto termínu nebude reklamace zákazníkovi uznána.

Po převzetí zboží ihned vybalte a zkontrolujte, zda je zboží bez závad zaviněných přepravou (mechanické poškození).

V případě, že obal zboží nebude poškozen a přesto bude zboží mechanicky poškozeno, je zákazník dle Obchodních podmínek dopravce PPL povinen naší společnosti FISH ZONE CZECH, s.r.o. neprodleně závady nahlásit, jelikož naše společnost má možnost uplatnit reklamaci u přepravce PPL pouze do 3 pracovních dní od data převzetí zboží zákazníkem.

Reklamace uplatňované po tomto termínu nebudou uznány.

S reklamovaným zbožím ani s obalem nesmí být dle obchodních podmínek Dopravce PPL dále manipulováno, reklamované zboží nesmí být nikam zasíláno.

Zástupce dopravce PPL se dostaví do 5 pracovních dní do místa doručení reklamovaného zboží (k zákazníkovi, po předchozí telefonické dohodě) dle zasílatelského příkazu a provede fotografické a písemné zdokumentování poškození zásilky a zásilku odveze zpět na naší pobočku.

Zde bude řešena reklamace naší společnosti vůči dopravci.

Po doručení zboží dopravcem PPL na naší pobočku v Komenského 1295, 272 01 Kladno, budeme kontaktovat zákazníka abychom dohodli zaslání nového zboží, nebo vrácení peněz.

Ostatní reklamace, které nejsou způsobeny přepravou a vzniknou v průběhu záruční lhůty jsou řešeny ihned po oznámení zákazníkem naší společnosti.

Na vyřešení reklamace má prodejce lhůtu 30 dní.

Kontakty na naší společnost jsou: telefonicky: 312 242 929, nebo e-mailem: info@fishzone.cz.